കൃതജ്ഞത- ഓഗസ്റ്റ് 22, 2017

കൃതജ്ഞത- ഓഗസ്റ്റ് 22, 2017

കൃതജ്ഞത   പാദുവായിലെ വി. അന്തോണിസിന് നന്ദി. ഒത്തിരി പ്രായമായിട്ടും വിവാഹജീവിതാന്തസ്സിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെ വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. ആലോചനകൾ പലതും വന്നെങ്കിലും ഒന്നും ശരിയായില്ല. അങ്ങനെയിരിക്കുമ്പോഴാണ്  ഞാൻ...

കൃതജ്ഞത- ഓഗസ്റ്റ് 15, 2017

കൃതജ്ഞത- ഓഗസ്റ്റ് 15, 2017

കൃതജ്ഞത   അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന് നന്ദി. 2016 മെയ് മുതൽ ഞങ്ങൾ New Zealand Study Visa കിട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആദ്യം I.E.L.T.S എഴുതി....

കൃതജ്ഞത- ഓഗസ്റ്റ് 8, 2017

കൃതജ്ഞത- ഓഗസ്റ്റ് 8, 2017

കൃതജ്ഞത അസാധ്യ കാര്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായ കലൂരിലെ വി. അന്തോണിസിന് നന്ദി. എന്റെ നാട് Trivandrum ആണ്. ജോലി സംബന്ധമായി ഈ city-യിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ കലൂർ പള്ളിയിൽ...

കൃതജ്ഞത- ഓഗസ്റ്റ് 1, 2017

കൃതജ്ഞത- ഓഗസ്റ്റ് 1, 2017

കൃതജ്ഞത പാദുവായിലെ വി. അന്തോണിസിന് നന്ദി. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും വർഷങ്ങളായി എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും, ഈ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൽ  മുടങ്ങാതെ വരുകയും , തിരുക്കർമ്മങ്ങളിൽ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ്....