കൃതജ്ഞത – ജൂൺ 12, 2018

കൃതജ്ഞത	– ജൂൺ 12, 2018

കൃതജ്ഞത അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന് നന്ദി. ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി ലണ്ടനിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൺ കുഞ്ഞ് പിറന്നു....

കൃതജ്ഞത – മെയ് 29, 2018

കൃതജ്ഞത	– മെയ് 29, 2018

കൃതജ്ഞത   അത്ഭുതപ്രവർത്തകനായ അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന് നന്ദി. എന്റെ വിവാഹം 2016-ൽ ആയിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഏകദേശം 5 വർഷക്കാലം ഒരുപാട് Exams എഴുതി ഞാൻ ജോലിക്ക്...

കൃതജ്ഞത – മെയ് 15, 2018

കൃതജ്ഞത	– മെയ് 15, 2018

കൃതജ്ഞത                                           29/05/2018   അത്ഭുതപ്രവർത്തകനായ അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന് നന്ദി. എന്റെ വിവാഹം 2016-ൽ ആയിരുന്നു. വിവാഹത്തിന് മുൻപ് ഏകദേശം 5 വർഷക്കാലം ഒരുപാട് Exams...

കൃതജ്ഞത – മെയ് 1, 2018

കൃതജ്ഞത	– മെയ് 1, 2018

കൃതജ്ഞത   അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന് നന്ദി. ഞാനിവിടെ വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയാണ്. എന്റെ ചാച്ചൻ ഒരു നെൽകർഷകനാണ്. ചാച്ചനും മറ്റു കൃഷിക്കാരും കൃഷിക്കായി...

കൃതജ്ഞത – ഏപ്രിൽ 24, 2018

കൃതജ്ഞത	– ഏപ്രിൽ 24, 2018

കൃതജ്ഞത   അസാധ്യ കാര്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥനായ കലൂരിലെ വി. അന്തോണിസിന് നന്ദി. വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥതയാൽ നിരവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് ഈശോയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൊന്ന് ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു....

കൃതജ്ഞത – ഏപ്രിൽ 17, 2018

കൃതജ്ഞത	– ഏപ്രിൽ 17, 2018

കൃതജ്ഞത   അത്ഭുത പ്രവർത്തകനായ അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന് നന്ദി. വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥതയാൽ ലഭിച്ച വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ പിതാവിന് വളരെ...

കൃതജ്ഞത – ഏപ്രിൽ 03, 2018

കൃതജ്ഞത	– ഏപ്രിൽ 03, 2018

കൃതജ്ഞത അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന് നന്ദി. അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന്റെ മാധ്യസ്ഥതയാൽ ലഭിച്ച വലിയൊരു അനുഗ്രഹം ഇവിടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാൻ ഡിഗ്രി ചെയ്തത് മുബൈയിലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ്...

കൃതജ്ഞത – മാർച്ച് 20, 2018

കൃതജ്ഞത	– മാർച്ച് 20, 2018

കൃതജ്ഞത പാദുവായിലെ വി. അന്തോണിസിന് നന്ദി. ഞാൻ ഹിന്ദു സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ്. എന്റെ കോളജ് കാലഘട്ടം മുതൽ തന്നെ അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന്റെ വിശ്വാസിയാണ്. പല വിഷമഘട്ടത്തിലും...

കൃതജ്ഞത – മാർച്ച് 13, 2018

കൃതജ്ഞത	– മാർച്ച് 13, 2018

കൃതജ്ഞത നന്മകളുടെ നിറകുടമായ അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന് നന്ദി. ഞാൻ ഒരു CSI വിശ്വാസിയാണ്. ആറ് വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ചികിത്സകൾക്കു ശേഷം               2017-ൽ അന്തോണിസ് പുണ്യവാളനോട് മാധ്യസ്ഥം...

കൃതജ്ഞത – മാർച്ച് 6, 2018

കൃതജ്ഞത	– മാർച്ച് 6, 2018

കൃതജ്ഞത അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത അന്തോണിസ് പുണ്യവാളന് നന്ദി.    ഞാനൊരു ഓർത്തഡോക്സ് സഭാ വിശ്വാസിയാണ്. എന്റെ മകന്റേത് ഒരു Arranged marriage ആയിരുന്നു. ഒരു പൈസപോലും സ്ത്രീധനം വാങ്ങാതെ,...